octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Algemene Voorwaarden

AlgemeenDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Alle bedingingen zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor PatentAgent werkzaam zijn in welke hoedanigheid dan ook.
AanbiedingenAl onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.
OvereenkomstenDe overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke vastlegging of, indien dit niet gebeurt, op het moment dat een daartoe bevoegde de opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst juist en volledig weer.
Uitvoering 
opdrachten
De uitvoering geschiedt naar beste weten en kunnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde doel. De verrichte werkzaamheden worden in onderling overleg geregeld en jegens de wederpartij verantwoord.
Inschakeling 
derden
Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdrachten zullen wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden zijn wij niet aansprakelijk.
Honorering 
opdrachten
Honorering van opdrachten geschiedt op basis van een offerte. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW. Meerkosten die zijn ontstaan door tussentijdse wijzigingen van de opdracht door de opdrachtgever worden bij de eindafrekening in rekening gebracht. Indien er geen offerte is uitgebracht, worden onze uren en kosten van ingekochte werkzaamheden en materialen doorberekend op basis van nacalculatie.
Intellectuele 
Eigendom
Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding en gebruik ten eigen behoeve van alle betreffende stukken en /of uitgewisselde kennis.
LevertijdLevertijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding.
OvermachtIn geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden. Overmacht bestaat indien de uitvoering van een opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in apparatuur.
AansprakelijkheidOnze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijksassuradeuren in het betreffende geval wordt uitbetaald (eventueel vermeerderd met het bedrag voor het eigen risico). Onze aansprakelijkheid is verder beperkt tot vervanging, opnieuw uitvoeren of verrekening van de overeenkomst c.q. de verschuldigde bedragen. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade en voor alle indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen iedere verdergaande schadevergoedingsvordering zoals aanspraken van derden die in verband met de opdracht schade leiden.
BetalingBetaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij.
GeschillenOp al onze rechtshandelingen en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is.