octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Begrippen en afkortingen

AanvraagkostenOf wel Indieningstaks, bedrag voor het indienen van een octrooi, merk of model.
ArrestUitspraak van een gerechtshof
AuteursrechtRecht dat automatisch ontstaat als een “werk” wordt gemaakt.
BBTMBenelux Bureau voor Tekeningen en Modellen. Zie BBIE
BBIEBenelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het BMB en het BBTM).
BMBBenelux Merkenbureau, zie BBIE
BIEBureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk, per maart 2005 met een nieuwe naam: Octrooicentrum Nederland.
BOIPEngelse benaming voor het BBIE: “Benelux Office for Intellectual Property”
BrevetFranse woord voor octrooi of patent.
BUMABureau voor Muziekauteursrecht 
De  Vereniging BUMA int, voor de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers, vergoedingen voor het openbaar maken van muziek.
BX-merkVeelgebruikte term voor een Benelux Merk
BX-modelVeelgebruikte term voor een Benelux Model
Copyrightzie Auteursrecht
DeponerenHet aanbieden/neerleggen van een octrooi, merk of model voor inschrijving in een openbaar register.
DesbewustheidsexplootEen exploot waarmee men een ander op de hoogte brengt dat deze mogelijk inbreuk maakt op een bestaand octrooi, merk en/of model.
DwanglicentieVia de overheid of rechter afgedwongen licentie
Enkelvoudig depotHet indienen van één tekening of model.
EOBAfkorting van het Europees Octrooibureau (Engels: European Patent Office of kortweg EPO), de internationale instantie die Europese octrooiaanvragen beoordeeld.
EP octrooiDe afkorting van European Patent (Europees octrooi), eigenlijk een aanvraagprocedure die leidt tot een bundel nationale octrooien.
EU-merkVeelgebruikte term voor het Gemeenschapsmerk.
EU-modelVeelgebruikte term voor het Gemeenschapsmodel.
EU-patentVeelgebruikte term voor nog (steeds) niet ingevoerde Europese Patent.
ExplootOfwel exploit, is een aangetekende brief, door de deurwaarder persoonlijk bezorgt.
GebrauchsmusterIn Duitsland is het gebruiksmodel een beperkt octrooi voor een product.
GebruiksmodelGebruikt als aanduiding voor een beperkt octrooi (Engels: utility model).
GemeenschapsmerkEen merk dat geldig is voor de gehele Europese Unie, analoog aan het Gemeenschapsmodel of EU-model.
GemeenschapsmodelEen model dat geldig is voor de gehele Europese Unie, analoog aan het Gemeenschapsmerk of EU-merk.
GemeenschapsoctrooiEen toekomstig octrooi dat voor de gehele Europese Unie zal gelden, analoog aan het Gemeenschapsmodel en Gemeenschapsmerk.
GesmacksmusterIs het Duitse woord voor een model (Engels: (patent) design en Frans: dessin of modèle).
IEIntellectuele Eigendom
IE-rechtIntellectuele (Eigendoms)recht
IE-rechtenheeft betrekking op verzameling wetten ter bescherming van creatieve werken, technische vindingen, onderscheidingstekens en industriële ontwerpen (vormgeving)
InbreukHet zonder toestemming bedrijfsmatig toepassen van de uitvinding resp. merknaam of product-uiterlijk in een land waar het octrooi, merk of model bescherming geniet.
InbreukprocedureEen rechtszaak waarin wordt geëist dat een inbreukmaker alle activiteiten betreffende het octrooi stopt.
InburgeringVerkrijgen van onderscheidend vermogen
Indieningstakszie aanvraagkosten
InstandhoudingstaksenHet bedrag dat betaald moet worden, voor het van kracht blijven van een octrooi, merk of model.
Internationale octrooiaanvraagDe officiële naam voor een procedure die leidt tot een bundel nationale octrooiaanvragen (PCT-octrooiaanvraag).
InventiviteitDe mate waarin een uitvinding niet voor de hand ligt voor een gemiddeld vakman.
IPCInternationale Patent Classificatie (systeem)
KruislicentiesLicenties die zijn uitgeruild
LicentieDe toestemming van de houder van een octrooi, merk of model om de desbetreffende uitvinding resp. merknaam of productuiterlijk toe te passen, tegen betaling van een vergoeding.
Meervoudig depotHet tegelijk indienen van meer tekeningen of modellen (ingeval het BX-model maximaal 50).
MededingingsrechtRegelt de onderlinge concurrentie opdat deze eerlijk verloopt
MerkEen onderscheidingsteken voor goederen en/of diensten.
ModelIs een monopolie op het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.
NietigheidOfwel ongeldigheid, betekent dat het octrooi als het ware nooit bestaan heeft.
NietigheidsadviesHet oordeel van het Octrooicentrum Nederland over de geldigheid van een door haar verleend octrooi.
NieuwheidHeet het vereiste dat een uitvinding niet bekend mag zijn voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage.
NieuwheidsonderzoekEen onderzoek waarbij gezocht wordt naar de ‘stand van de techniek’, dat wil zeggen naar voorpublicaties.
OAMIDe afkorting van Oficina de Armonizacion del Mercado Interior, of wel het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, de Europese instantie die het gemeenschapsmodel of -merk beoordeeld.
OctrooiExclusief (uitsluitend) recht om een uitvinding te commercialiseren (feitelijk een monopolie).
OctrooiaanvrageDe beschrijving en toelichting van een uitvinding die bij het aanvragen van octrooi wordt ingediend.
Octrooi-eisenEen octrooi dient nieuw, inventief en industrieel toepasbaar te zijn.
OctrooiraadNu het Octrooicentrum Nederland, voorheen het BIE.
OHIMOffice for the Harmonisation of the Internal Market (=OAMI)
PatentDe Engelse of Duitse benaming voor het Nederlandse woord Octrooi (Frans: Brevet)
PCTPatent Cooperation Treaty, een verdrag dat voorziet in een internationale tussenfase bij octrooiverlening.
PCT-procedureEen octrooiaanvrage voor een aantal landen die later wordt omgezet in (een bundel) octrooiaanvragen voor bepaalde landen.
Positieve rechthet geheel van wet en jurisprudentie
RegistratieoctrooiEen octrooi waarvan de uitvinding niet beoordeeld wordt en maximaal 6 jaar geldig is, ook wel het zesjarige octrooi genoemd.
ROW 1910Rijksoctrooiwet 1910
ROW 1995Rijksoctrooiwet 1995
SchadevergoedingIn de regel hoeft een inbreukmaker alleen te betalen over de periode dat hij wist van een octrooi-, merk- of modelrecht (‘desbewustheid’).
SENAStichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. 
De SENA int, voor uitvoerende artiesten en producenten, vergoedingen voor het beluisteren van muziek.
STEMRAStichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs.De STEMRA int de vergoedingen voor het verveelvoudigen van muziek.
Stand van de techniekVoor een octrooiaanvrage alles wat bekend is met betrekking tot de uitvinding voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage.
TaksenTe betalen voor het deponeren, in stand houd en vernieuwen van een octrooi, merk of model. De geldende tarieven voor taksen zijn wettelijk vastgesteld.
Twintigjarig octrooiEen door het Octrooicentrum Nederland verleend octrooi dat maximaal 20 jaar vanaf de indiening van kracht is.
UitburgeringVerwording tot soortnaam
UitputtingVrije verhandelbaarheid van een eenmaal rechtmatig op de markt gebracht product
UvP 1883Unieverdrag van Parijs 1883
VernieuwingstaksenVereiste bedrag voor het vernieuwen van merk of model.
Verplichtte licentiezie dwanglicentie
VoorgebruikHet recht van degene die een uitvinding al toepast of voorbereiding daartoe treft, terwijl een ander octrooi aanvraagt.
WaarschuwingsexplootEen exploot waarmee iemand gewaarschuwd wordt, dat hij mogelijk inbreuk maakt op een geldig octrooi, merk of modelrecht.
WerkwijzeEen handeling, of een opvolging van handelingen, die door een persoon en/of door een machine wordt uitgevoerd.
Wettelijke licentiezie dwanglicentie
WIPOWorld Intellectual Property Organization (=OMPI), de internationale instantie die de internationale merk, model en PCT-procedure beoordeeld.
Zesjarig octrooiOfwel registratieoctrooi, een Nederlands octrooi dat maximaal 6 jaar vanaf de indiengingsdatum van kracht is maar inmiddels is afgeschaft.