octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Auteurswet 1912

Tekst Auteurswet 1912
AUTEURSWET 1912 (stand: juni 2007)
Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
§ 1. De aard van het auteursrecht
Artikel 1 Algemeen
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens
de beperkingen, bij de wet gesteld.
Artikel 2 Overdracht

 1. Het auteursrecht gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht.
 2. De levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht, geschiedt door een daartoe bestemde
  akte. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of
  strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit.
 3. Het auteursrecht, hetwelk toekomt aan den maker van het werk, zoomede, na het overlijden des
  makers, het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, hetwelk toekomt aan dengene, die het als
  erfgenaam of legataris van den maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag.
  § 2. De maker van het werk
  Artikel 3 Gehuwde vrouw
  Is de maker van een werk eene gehuwde vrouw, dan zal de man geene handelingen, die het
  auteursrecht op dat werk betreffen, mogen verrichten zonder medewerking der vrouw.
  [Vervallen per 01-01-1957]
  Artikel 4 Vermoeden van makerschap
 4. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als
  zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van
  het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt.
 5. Wordt bij het houden van een niet in druk verschenen mondelinge voordracht geen mededeling
  omtrent de maker gedaan, dan wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, voor de maker gehouden
  hij die de mondelinge voordracht houdt.
  Artikel 5 Verzamelwerk
 6. Van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke werken van
  twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de maker
  aangemerkt degene, onder wiens leiding en toezicht het gansche werk is tot stand gebracht, of bij
  gebreke van dien, degene, die de verschillende werken verzameld heeft.

1
Tekst Auteurswet 1912

 1. Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of
  openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht bestaat, door een
  ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden.
 2. Is zulk een afzonderlijk werk niet te voren openbaar gemaakt, dan wordt, tenzij tusschen partijen
  anders is overeengekomen, als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk beschouwd het
  verveelvoudigen of openbaar maken van dat afzonderlijk werk door den maker daarvan of diens
  rechtverkrijgenden, indien daarbij niet het werk vermeld wordt, waarvan het deel uitmaakt.
  Artikel 6 Onder leiding en toezicht
  Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en
  toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.
  Artikel 7 Werkgeversauteursrecht
  Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van
  letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de
  maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.
  Artikel 8 Werk van rechtspersoon
  Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar
  afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden,
  wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden
  onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.
  Artikel 9 Uitoefening door uitgever of drukker
  Indien op of in eenig in druk verschenen exemplaar van het werk de maker niet, of niet met zijn waren
  naam, is vermeld, kan tegenover derden het auteursrecht ten behoeve van den rechthebbende worden
  uitgeoefend door dengene, die op of in dat exemplaar van het werk als de uitgever ervan is aangeduid,
  of bij gebreke van zoodanige aanduiding, door dengene, die op of in het exemplaar van het werk als de
  drukker ervan is vermeld.
  § 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat
  Artikel 10 Werkcategorieën
 3. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
  1°.boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
  2°.tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
  3°.mondelinge voordrachten;
  4°.choreografische werken en pantomimes;
  5°.muziekwerken met of zonder woorden;
  6°.teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
  7°.aardrijkskundige kaarten;
  8°.ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de
  plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
  9°.fotografische werken;
  10.filmwerken;

2
Tekst Auteurswet 1912
11°.werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12°.computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;
en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke
wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

 1. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals
  vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van
  verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als
  zelfstandige werken beschermd.
 2. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch
  geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden,
  onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten
  op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken
  beschermd.
 3. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen als bedoeld in het derde lid,
  waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief
  opzicht getuigt van een substantiële investering behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°,
  genoemde geschriften.
 4. Computerprogramma’s behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.
  Artikel 11 Wet- en regelgeving en rechtspraak
  Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht
  uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.
  § 4. Het openbaar maken
  Artikel 12 Openbaar maken
  1.Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan:
  1°. de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een gedeelte van het werk;
  2°. de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan,
  zoolang het niet in druk verschenen is;
  3°. het verhuren of uitlenen van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk met
  uitzondering van bouwwerken en werken van toegepaste kunst, of van een verveelvoudiging daarvan
  die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht;
  4°. de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het geheel of een gedeelte van
  het werk of van eene verveelvoudiging daarvan;
  5°. het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een
  satelliet of een andere zender of een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel q, van de
  Mediawet.
 5. Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en
  tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen.
 6. Onder uitlenen als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en
  zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen
  door voor het publiek toegankelijke instellingen.

3
Tekst Auteurswet 1912

 1. Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt mede begrepen die in
  besloten kring, tenzij deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring, en
  voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling geen betaling, in welke vorm ook,
  geschiedt. Hetzelfde geldt voor een tentoonstelling.
 2. Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die
  welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon
  zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel
  uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk
  doel.
 3. Als afzonderlijke openbaarmaking wordt niet beschouwd de gelijktijdige uitzending van een in een
  radio- of televisieprogramma opgenomen werk door hetzelfde organisme dat dat programma
  oorspronkelijk uitzendt.
 4. Onder het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van
  een satelliet wordt verstaan de handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst door
  het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in
  een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde voert. Indien de
  programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van het uitzenden
  van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet, indien de
  middelen voor het decoderen van de uitzending door of met toestemming van de omroeporganisatie
  ter beschikking van het publiek worden gesteld.
  Artikel 12a Vergoeding voor verhuur
 5. Indien de maker het verhuurrecht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, met betrekking tot een
  op een fonogram vastgelegd werk van letterkunde, wetenschap of kunst aan de producent daarvan
  heeft overgedragen, is de producent de maker een billijke vergoeding verschuldigd voor de verhuur.
 6. Van het in het eerste lid bedoelde recht op een billijke vergoeding kan geen afstand worden gedaan.
  Artikel 12b Europese uitputting
  Indien een exemplaar van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst door of met toestemming
  van de maker of zijn rechtverkrijgende voor de eerste maal in een van de lidstaten van de Europese
  Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in
  het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht, dan vormt het anderszins in het verkeer brengen
  van dat exemplaar, met uitzondering van verhuur en uitlening, geen inbreuk op het auteursrecht.
  § 5. Het verveelvoudigen
  Artikel 13 Verveelvoudigen
  Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan
  de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of tooneelbewerking en in het algemeen iedere geheele
  of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk
  werk moet worden aangemerkt.

4
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 13a Tijdelijke reproductie
Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet verstaan de
tijdelijke reproductie die van voorbijgaande of incidentele aard is, en die een integraal en essentieel
onderdeel vormt van een technisch procédé dat wordt toegepast met als enig doel
a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b) een rechtmatig gebruik van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische
waarde bezit.
Artikel 14 Verveelvoudiging in gewijzigde vorm
Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan
het vastleggen van dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is om een werk ten
gehore te brengen of te vertonen.
§ 6. De beperkingen van het auteursrecht
Artikel 15 Overname uit de pers in de pers

 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele
  economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van
  dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander
  medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:
  1°. het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of
  televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;
  2°. artikel 25 in acht wordt genomen;
  3°. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
  4°. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.
 2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het
  eerste lid, onder 4° niet worden gemaakt.
 3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.
  Artikel 15a Citaatrecht
 4. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke
  verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel mits:
  1°.het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is;
  2°.het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer
  redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn
  gerechtvaardigd;
  3°.artikel 25 in acht wordt genomen; en
  4°.voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze
  wordt vermeld.
 5. Onder citeren wordt in dit artikel mede begrepen het citeren in de vorm van persoverzichten uit in
  een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen artikelen.

5
Tekst Auteurswet 1912

 1. Dit artikel is mede van toepassing op het citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.
  Artikel 15b Door de openbare macht openbaar gemaakt werk
  Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege de openbare macht openbaar gemaakt werk
  van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de maker of rechtverkrijgende is,
  wordt niet beschouwd verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan, tenzij het auteursrecht,
  hetzij in het algemeen bij wet, besluit of verordening, hetzij in een bepaald geval blijkens mededeling
  op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan uitdrukkelijk is voorbehouden. Ook als een zodanig
  voorbehoud niet is gemaakt, behoudt de maker echter het uitsluitend recht, zijn werken, die door of
  vanwege de openbare macht zijn openbaar gemaakt, in een bundel verenigd te doen verschijnen.
  Artikel 15c Leenrecht
 2. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd het uitlenen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, van het geheel of een gedeelte
  van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of
  met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening verricht of doet
  verrichten een billijke vergoeding betaalt. De eerste zin is niet van toepassing op een werk als bedoeld
  in artikel 10, eerste lid, onder 12° tenzij dat werk onderdeel uitmaakt van een van gegevens voorziene
  informatiedrager en uitsluitend dient om die gegevens toegankelijk te maken.
 3. Instellingen van onderwijs en instellingen van onderzoek en de aan die instellingen verbonden
  bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek zijn vrijgesteld van de betaling van een vergoeding voor
  uitlenen als bedoeld in het eerste lid.
 4. Bibliotheken, bekostigd door de Stichting fonds voor het bibliotheekwerk voor blinden en
  slechtzienden, zijn voor het uitlenen ten behoeve van de bij deze bibliotheken ingeschreven blinden en
  slechtzienden vrijgesteld van betaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding.
 5. De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige kan
  aantonen dat de maker of diens rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op een billijke
  vergoeding. De maker of diens rechtverkrijgende dient de afstand schriftelijk mee te delen aan de in de
  artikelen 15d en 15f bedoelde rechtspersonen.
  Artikel 15d Hoogte leenvergoeding
  De hoogte van de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door Onze
  Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
  Wetenschappen aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat de belangen
  van de makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 15c, eerste lid, betalingsplichtigen op
  evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van deze stichting wordt benoemd
  door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
  Wetenschappen. Het aantal bestuursleden van deze stichting dient oneven te zijn.
  Artikel 15e Geschillen leenrecht
  Geschillen met betrekking tot de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding worden in eerste aanleg
  bij uitsluiting beslist door de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

6
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 15f Incasso-organisatie leenrecht

 1. De betaling van de in artikel 15c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door Onze
  Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
  Wetenschappen aan te wijzen naar hun oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van
  anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding. In aangelegenheden betreffende
  de vaststelling van de hoogte van de vergoeding en de inning daarvan alsmede de uitoefening van het
  uitsluitende recht vertegenwoordigt de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon de rechthebbenden in
  en buiten rechte.
 2. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht,
  bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
 3. De verdeling van de geïnde vergoedingen geschiedt overeenkomstig een reglement, dat is opgesteld
  door de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht,
  bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
  Artikel 15g Opgave verplichting leenrecht
  Degene die tot betaling van de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding verplicht is, is gehouden,
  voor zover geen ander tijdstip is overeengekomen, vóór 1 april van ieder kalenderjaar aan de in artikel
  15f, eerste lid, bedoelde rechtspersoon opgave te doen van het aantal rechtshandelingen, bedoeld in
  artikel 15c. Hij is voorts gehouden desgevraagd aan deze rechtspersoon onverwijld de bescheiden of
  andere informatiedragers ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de
  vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding.
  Artikel 15h Besloten netwerken bibliotheken
  Tenzij anders overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk van
  letterkunde, wetenschap of kunst beschouwd het door middel van een besloten netwerk beschikbaar
  stellen van een werk dat onderdeel uitmaakt van verzamelingen van voor het publiek toegankelijke
  bibliotheken en musea of archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of
  commercieel voordeel nastreven, door middel van daarvoor bestemde terminals in de gebouwen van
  die instellingen aan individuele leden van het publiek voor onderzoek of privé-studie.
  Artikel 15i Gehandicapten
 4. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking die uitsluitend bestemd is voor mensen met een
  handicap, mits deze direct met de handicap verband houdt, van niet commerciële aard is en wegens die
  handicap noodzakelijk is.
 5. Voor de verveelvoudiging of openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker
  of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd.
  Artikel 16 Onderwijs
 6. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van gedeelten ervan uitsluitend ter toelichting bij
  het onderwijs, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
  1°.het werk waaruit is overgenomen rechtmatig openbaar gemaakt is;

7
Tekst Auteurswet 1912
2°.het overnemen in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer
redelijkerwijs geoorloofd is;
3°.artikel 25 in acht wordt genomen;
4°.Voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze
wordt vermeld; en
5°.aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding wordt betaald.

 1. Waar het geldt een kort werk of een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 6°., onder 9°. of
  onder 11°. mag voor hetzelfde doel en onder dezelfde voorwaarden het gehele werk worden
  overgenomen.
 2. Waar het het overnemen in een compilatiewerk betreft, mag van dezelfde maker niet meer worden
  overgenomen dan enkele korte werken of korte gedeelten van zijn werken, en waar het geldt werken als
  bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 6°., onder 9°. of onder 11°. niet meer dan enkele van die werken
  en in zodanige verveelvoudiging, dat deze door haar grootte of door de werkwijze, volgens welke zij
  vervaardigd is, een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke met dien verstande, dat wanneer
  van deze werken er twee of meer verenigd openbaar zijn gemaakt, die verveelvoudiging slechts ten
  aanzien van een daarvan geoorloofd is.
 3. De bepalingen van dit artikel zijn mede van toepassing ten aanzien van het overnemen in een andere
  taal dan de oorspronkelijke.
  Artikel 16a Actuele reportages
  Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-,
  radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis
  welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs
  mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.
  Artikel 16b Privé-kopiëren (analoog)
 4. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient
  tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect
  commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten
  behoeve van zichzelf opdracht geeft.
 5. Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur of de
  partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die
  verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft:
  a. werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen
  betaling, in welke vorm ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld;
  b. in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of andere
  stukken.
 6. Waar het geldt een werk, als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 6°, moet de verveelvoudiging
  door haar grootte of door de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk verschil
  vertonen met het oorspronkelijke werk.

8
Tekst Auteurswet 1912

 1. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten verveelvoudiging heeft plaatsgevonden, mogen de
  vervaardigde exemplaren niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden
  worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke
  procedure.
 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor de verveelvoudiging, bedoeld in
  het eerste lid, ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding is
  verschuldigd. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven en voorwaarden worden gesteld.
 3. Dit artikel is niet van toepassing op het reproduceren, bedoeld in artikel 16c, noch op het nabouwen
  van bouwwerken.
  Artikel 16c Privé-kopiëren (digitaal)
 4. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om
  een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder
  direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van
  de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.
 5. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens
  rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding
  rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.
 6. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door
  hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat
  deze verplichting op het tijdstip van invoer.
 7. De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het derde lid
  betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.
 8. De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd.
 9. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de
  voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, verschuldigd is. Bij
  algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regelen worden gegeven en voorwaarden
  worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de hoogte,
  verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding.
 10. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als
  bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden
  worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke
  procedure.
 11. Dit artikel is niet van toepassing op het verveelvoudigen van een met elektronische middelen
  toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid.
  Artikel 16d Incasso-organisatie Thuiskopie
 12. De betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door Onze
  Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die belast is met de

9
Tekst Auteurswet 1912
inning en de verdeling van deze vergoeding overeenkomstig een reglement, dat is opgesteld door deze
rechtspersoon, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht
collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. In aangelegenheden betreffende de inning
en vergoeding vertegenwoordigt deze rechtspersoon de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten
rechte.

 1. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht,
  bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
  Artikel 16e Hoogte thuiskopievergoeding
  De hoogte van de in artikel 16c bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door Onze Minister
  van Justitie aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat de belangen van de
  makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 16c, tweede lid, betalingsplichtigen op
  evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van deze stichting wordt benoemd
  door Onze Minister van Justitie.
  Artikel 16f Opgave verplichting thuiskopie
  Degene die tot betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding verplicht is, is gehouden onverwijld
  of binnen een met de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon overeengekomen tijdvak opgave
  te doen aan deze rechtspersoon van het aantal van de door hem geïmporteerde of vervaardigde
  voorwerpen, bedoeld in artikel 16c, eerste lid. Hij is voorts gehouden aan deze rechtspersoon op diens
  aanvrage onverwijld die bescheiden ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de
  vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding.
  Artikel 16g Geschillen thuiskopie
  Geschillen met betrekking tot de vergoeding, bedoeld in de artikelen 15i, tweede lid, 16b en 16c,
  worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank te ‘s-Gravenhage.
  Artikel 16ga Verlengde aansprakelijkheid thuiskopie
 2. De verkoper van de in artikel 16c, eerste lid, bedoelde voorwerpen is gehouden aan de in artikel 16d,
  eerste lid, bedoelde rechtspersoon op diens aanvraag onverwijld die bescheiden ter inzage te geven
  waarvan de kennisneming noodzakelijk is om vast te stellen of de in artikel 16c, tweede lid, bedoelde
  vergoeding door de fabrikant of de importeur betaald is.
  2.
  Indien de verkoper niet kan aantonen dat de vergoeding door de fabrikant of de importeur betaald is, is
  hij verplicht tot betaling daarvan aan de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon, tenzij uit de
  in het eerste lid genoemde bescheiden blijkt wie de fabrikant of de importeur is.
  Artikel 16h Reprorecht
 3. Een reprografische verveelvoudiging van een artikel in een dag-, nieuws- of weekblad of een
  tijdschrift of van een klein gedeelte van een boek en van de in zo’n werk opgenomen andere werken
  wordt niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding
  wordt betaald.
 4. Een reprografische verveelvoudiging van het gehele werk wordt niet beschouwd als inbreuk op het
  auteursrecht, indien van een boek naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe

10
Tekst Auteurswet 1912
exemplaren tegen betaling, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld, mits
voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.

 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat ten aanzien van de verveelvoudiging
  van werken als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 1°, van het in een of meer der voorgaande leden
  bepaalde mag worden afgeweken ten behoeve van de uitoefening van de openbare dienst, alsmede ten
  behoeve van de vervulling van taken waarmee in het algemeen belang werkzame instellingen zijn belast.
  Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven en nadere voorwaarden worden gesteld.
  Artikel 16i Berekening reprorecht
  De vergoeding, bedoeld in artikel 16h, wordt berekend over iedere pagina waarop een werk als bedoeld
  in het eerste en tweede lid van dat artikel reprografisch verveelvoudigd is.
  Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en kunnen nadere
  regels en voorwaarden worden gesteld.
  Artikel 16j Afgifte fotokopieën
  Een met inachtneming van artikel 16h vervaardigde reprografische verveelvoudiging mag, zonder
  toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende, alleen worden afgegeven aan personen die in
  dezelfde onderneming, organisatie of instelling werkzaam zijn, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve
  van een rechterlijke of administratieve procedure.
  Artikel 16k Verjaring betalingsplicht
  De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, vervalt door verloop van drie
  jaar na het tijdstip waarop de verveelvoudiging vervaardigd is.
  De vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige kan aantonen dat de maker of diens
  rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op de vergoeding.
  Artikel 16l Incasso-organisatie reprorecht
 2. De betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te geschieden aan een door Onze
  Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting
  van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding.
 3. In aangelegenheden betreffende de inning van de vergoeding vertegenwoordigt de rechtspersoon,
  bedoeld in het eerste lid, de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten rechte.
 4. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, hanteert voor de verdeling van de geïnde vergoedingen
  een reglement. Het reglement behoeft de goedkeuring van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet
  toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
 5. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht,
  bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
 6. Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing voorzover degene die tot betaling van de
  vergoeding verplicht is, kan aantonen dat hij met de maker of zijn rechtverkrijgende overeengekomen
  is dat hij de vergoeding rechtstreeks aan deze zal betalen.

11
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 16m Opgave verplichting reprorecht
Degene die de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te betalen aan de rechtspersoon, bedoeld in
artikel 16l, eerste lid, is gehouden aan deze opgave te doen van het totale aantal reprografische
verveelvoudigingen dat hij per jaar maakt.
De opgave, bedoeld in het eerste lid, behoeft niet gedaan te worden, indien per jaar minder dan een bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal reprografische verveelvoudigingen gemaakt wordt.
Artikel 16n Preserveringskopieën

 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de verveelvoudiging door voor het publiek toegankelijke bibliotheken en musea of
  archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel
  nastreven, indien die verveelvoudiging geschiedt met als enig doel:
  1°. het exemplaar van het werk te restaureren;
  2°. bij dreiging van verval van het exemplaar van het werk een verveelvoudiging daarvan te behouden
  voor de instelling;
  3°. het werk raadpleegbaar te houden als de technologie waarmee het toegankelijk gemaakt kan worden
  in onbruik raakt.
 2. De in het eerste lid bedoelde verveelvoudigingen zijn slechts geoorloofd indien:
  1°. de exemplaren van het werk deel uitmaken van de verzameling van de voor het publiek
  toegankelijke bibliotheken en musea of archieven die een beroep op deze beperking doen; en
  2°. artikel 25 in acht wordt genomen.
  Artikel 17 [Vervallen.]
  Artikel 17a Dwanglicentie uitzending
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld nopens de uitoefening van het
  recht van de maker van een werk of zijn rechtverkrijgenden met betrekking tot de openbaarmaking van
  een werk door uitzending van een radio- of televisieprogramma via radio of televisie, of een ander
  medium dat eenzelfde functie vervult. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin,
  kan bepalen, dat zodanig werk in Nederland mag worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande
  toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden, indien de uitzending plaats vindt vanuit
  Nederland dan wel vanuit een staat die geen partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen
  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132). Zij die bevoegd zijn
  een werk zonder voorafgaande toestemming openbaar te maken, zijn desalniettemin verplicht de
  rechten van de maker, bedoeld in artikel 25, te eerbiedigen en aan de maker of zijn rechtverkrijgenden
  een billijke vergoeding te betalen, welke bij gebreke van overeenstemming op vordering van de meest
  gerede partij door de rechter zal worden vastgesteld, die tevens het stellen van zekerheid kan bevelen.
  Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op het uitzenden van een in een radio- of
  televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet.
  Artikel 17b Vastlegging omroepprogramma’s
 3. Tenzij anders is overeengekomen, sluit de bevoegdheid tot openbaarmaking door uitzending van een
  radio- of televisieprogramma via radio of televisie, of een ander medium dat eenzelfde functie vervult
  niet in de bevoegdheid het werk vast te leggen.
 4. De omroeporganisatie die bevoegd is tot de openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, is echter
  gerechtigd met haar eigen middelen en uitsluitend voor uitzending van haar eigen radio- of

12
Tekst Auteurswet 1912
televisieprogramma’s het ter uitzending bestemde werk tijdelijk vast te leggen. De omroeporganisatie,
die dientengevolge gerechtigd is tot vastlegging, is desalniettemin verplicht de rechten van de maker
van het werk, bedoeld in artikel 25, te eerbiedigen.

 1. Vastleggingen die met inachtneming van het tweede lid zijn vervaardigd en een uitzonderlijke
  documentaire waarde bezitten, mogen in officiële archieven worden bewaard.
  Artikel 17c Muziek tijdens eredienst
  Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde of kunst wordt niet beschouwd de
  gemeentezang en de instrumentale begeleiding daarvan tijdens een eredienst.
  Artikel 17d Voorhangplicht AMVB’s
  Een krachtens artikel 16b, vijfde lid, artikel 16c, zesde lid, artikel 16h, derde lid, artikel 16m, tweede lid,
  artikel 17a of artikel 29a, vierde lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur of een wijziging
  daarvan treedt niet eerder in werking dan acht weken na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin
  hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der StatenGeneraal.
  Artikel 18 Werken op openbare plaatsen
  Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 6°, of op een
  werk, betrekkelijk tot de bouwkunde als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 8°, dat is gemaakt om
  permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of
  openbaarmaking van afbeeldingen van het werk zoals het zich aldaar bevindt. Waar het betreft het
  overnemen in een compilatiewerk, mag van dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele
  van zijn werken.
  Artikel 18a Incidentele verwerking
  Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de incidentele verwerking ervan als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander
  werk.
  Artikel 18b Parodie
  Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of
  pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk
  verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.
  Artikel 19 Portret in opdracht
 2. Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan
  door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.
 3. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging
  aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij met toestemming van die
  andere personen of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.
 4. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht
  beschouwd het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van
  een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam des makers, voor zoover deze op of
  bij het portret is aangeduid, vermeld wordt.

13
Tekst Auteurswet 1912

 1. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge eene
  opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of te hunnen behoeve aan den maker
  gegeven.
  Artikel 20 Portret in opdracht
 2. Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet
  bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende tien jaren
  na diens overlijden, van diens nabestaanden.
 3. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de
  gansche afbeelding de toestemming vereischt van alle geportretteerden of, gedurende tien jaren na hun
  overlijden, van hunne nabestaanden.
 4. Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing.
  Artikel 21 Portretrecht
  Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den
  geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het
  auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde
  of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.
  Artikel 22 Openbare veiligheid en opsporing
 5. In het belang van de openbare veiligheid alsmede ter opsporing van strafbare feiten mogen
  afbeeldingen van welke aard ook door of vanwege de justitie worden verveelvoudigd of openbaar
  gemaakt.
 6. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
  beschouwd het overnemen ervan ten behoeve van de openbare veiligheid of om het goede verloop van
  een bestuurlijke, parlementaire of gerechtelijke procedure of de berichtgeving daarover te waarborgen.
  Artikel 23 Afbeelden voor verkoop
  Tenzij anders overeengekomen, is de eigenaar, bezitter of houder van een teken-, schilder-, bouw- of
  beeldhouwwerk of een werk van toegepaste kunst bevoegd dat werk te verveelvoudigen of openbaar te
  maken voor zover dat noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling of openbare verkopen van dat
  werk, een en ander met uitsluiting van enig ander commercieel gebruik.
  Artikel 24 Bevoegdheid schilder
  Tenzij anders is overeengekomen blijft de maker van eenig schilderwerk, niettegenstaande de
  overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd gelijke schilderwerken te vervaardigen.
  Artikel 24a Toegang tot een verzameling
 7. Als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid, wordt niet
  beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, die
  noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzameling.
 8. Indien de rechtmatige gebruiker slechts gerechtigd is tot het gebruik van een deel van de verzameling
  geldt het eerste lid slechts voor de toegang tot en het normaal gebruik van dat deel.

14
Tekst Auteurswet 1912

 1. Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden afgeweken van het eerste
  en tweede lid.
  Artikel 25 Persoonlijkheidsrechten
 2. De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende
  rechten:
  a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of
  andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
  b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de
  zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de
  aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede
  zijn openbaar gemaakt;
  c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige
  aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
  d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk,
  welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze
  hoedanigheid.
 3. De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen
  van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene.
 4. Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder
  b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming
  daarvan betreft.
 5. Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk
  zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder
  trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de
  maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die
  wijzigingen zou hebben goedgekeurd.
  Artikel 25a Persoonlijkheidsrechten van nabestaanden
  In deze paragraaf worden onder nabestaanden verstaan de ouders, de echtgenoot of de geregistreerde
  partner en de kinderen. De aan de nabestaanden toekomende bevoegdheden kunnen zelfstandig door
  ieder van hen worden uitgeoefend. Bij verschil van mening kan de rechter een voor hen bindende
  beslissing geven.
  Hoofdstuk II. De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
  Artikel 26 Gemeenschappelijk auteursrecht
  Indien aan twee of meer personen een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk toekomt,
  kan, tenzij anders is overeengekomen, de handhaving van dit recht door ieder hunner geschieden.
  Artikel 26a Kabeldoorgifte
 6. Het recht om toestemming te verlenen voor de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending
  van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door een omroepnetwerk als bedoeld in
  artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet kan uitsluitend worden uitgeoefend door rechtspersonen die

15
Tekst Auteurswet 1912
zich ingevolge hun statuten ten doel stellen de belangen van rechthebbenden door de uitoefening van
het aan hen toekomende hiervoor bedoelde recht te behartigen.

 1. De in het eerste lid bedoelde rechtspersonen zijn ook bevoegd de belangen te behartigen van
  rechthebbenden die daartoe geen opdracht hebben gegeven, indien het betreft de uitoefening van
  dezelfde rechten als in de statuten vermeld. Indien meerdere rechtspersonen zich blijkens hun statuten
  de behartiging van de belangen van dezelfde categorie rechthebbenden ten doel stellen, kan de
  rechthebbende een van hen aanwijzen als bevoegd tot de behartiging van zijn belangen. Voor
  rechthebbenden die geen opdracht hebben gegeven als bedoeld in de tweede zin gelden de rechten en
  verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst die een tot de uitoefening van dezelfde rechten
  bevoegde rechtspersoon heeft gesloten met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde uitzending,
  onverkort.
 2. Vorderingen jegens de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon terzake van de door deze geïnde
  gelden vervallen door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de in
  het eerste lid bedoelde uitzending heeft plaatsgevonden.
 3. Dit artikel is niet van toepassing op rechten als bedoeld in het eerste lid die toekomen aan een
  omroeporganisatie met betrekking tot haar eigen uitzendingen.
  Artikel 26b Onderhandelingen kabeldoorgifte
  Partijen zijn verplicht de onderhandelingen over de toestemming voor de gelijktijdige, ongewijzigde en
  onverkorte uitzending, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, te goeder trouw te voeren en niet zonder
  geldige reden te verhinderen of te belemmeren.
  Artikel 26c Bemiddelaars kabeldoorgifte
 4. Indien over de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending, bedoeld in artikel 26a, eerste lid,
  geen overeenstemming kan worden bereikt, kan iedere partij een beroep doen op een of meer
  bemiddelaars. De bemiddelaars worden zodanig geselecteerd dat over hun onafhankelijkheid en
  onpartijdigheid in redelijkheid geen twijfel kan bestaan.
 5. De bemiddelaars verlenen bijstand bij het voeren van de onderhandelingen en zijn bevoegd aan de
  partijen voorstellen te betekenen. Tot drie maanden na de dag van ontvangst van de voorstellen van de
  bemiddelaars kan een partij zijn bezwaren tegen deze voorstellen betekenen aan de andere partij. De
  voorstellen van de bemiddelaars binden de partijen, tenzij binnen de in de vorige zin bedoelde termijn
  door een van hen bezwaren zijn betekend. De voorstellen en de bezwaren worden aan de partijen
  betekend overeenkomstig het bepaalde in de eerste titel, zesde afdeling, van het eerste boek van het
  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  Artikel 26d Stakingsbevel tegen tussenpersoon
  De rechter kan op vordering van de maker, tussenpersonen wier diensten door derden worden
  gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken, bevelen de diensten die worden gebruikt om die
  inbreuk te maken, te staken.
  Artikel 26 e Zekerheidsstelling
  De voorzieningenrechter kan op vordering van de maker of zijn rechtverkrijgende tijdelijke
  voortzetting van de vermeende inbreuk toestaan onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld

16
Tekst Auteurswet 1912
voor vergoeding van de door de maker of zijn rechtverkrijgende geleden schade. Onder dezelfde
voorwaarden kan de rechter voortzetting van de
dienstverlening door de tussenpersoon als bedoeld in artikel 26d toestaan.
Artikel 27 Schadevergoeding

 1. Niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht blijft de maker bevoegd
  een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het
  auteursrecht heeft gemaakt.
 2. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen
  als een forfaitair bedrag.
 3. De in het eerste lid bedoelde rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding wegens inbreuk
  op het auteursrecht komt na het overlijden van de maker toe aan zijn erfgenamen of legatarissen tot
  aan het vervallen van het auteursrecht.
  Artikel 27a Winstafdracht
 4. Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op
  het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten
  winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.
 5. De maker of diens rechtverkrijgende kan de in het eerste lid bedoelde vorderingen of een van deze
  ook namens of mede namens een licentienemer instellen, onverminderd de bevoegdheid van deze
  laatste in een al of niet namens hem of mede namens hem door de maker of diens rechtverkrijgende
  ingesteld geding tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of
  om zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen. De in het
  eerste lid bedoelde vorderingen of een van deze kan een licentienemer slechts instellen als hij de
  bevoegdheid daartoe van de maker of diens rechtverkrijgende heeft bedongen.
  Artikel 28 Opeising als eigendom
 6. Het auteursrecht geeft aan de gerechtigde de bevoegdheid om roerende zaken, die geen
  registergoederen zijn en die in strijd met dat recht zijn openbaar gemaakt of een niet geoorloofde
  verveelvoudiging vormen of die materialen of werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of
  vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te eisen dan wel onttrekking aan het
  verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Teneinde tot vernietiging of
  onbruikbaarmaking over te gaan, kan de gerechtigde de afgifte van deze
  zaken vorderen.
 7. Gelijke bevoegdheid tot opeising bestaat:
  a. ten aanzien van het bedrag van de toegangsgelden betaald voor het bijwonen van een voordracht,
  een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling, waardoor inbreuk op het auteursrecht
  wordt gemaakt;
  b. ten aanzien van andere gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen door of als gevolg van
  inbreuk op het auteursrecht.
 8. De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende beslag en executie tot
  afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn, zijn van toepassing. Bij samenloop met een
  ander beslag gaat degene die beslag heeft gelegd krachtens dit artikel voor.
 9. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden op kosten van de gedaagde uitgevoerd, tenzij
  bijzondere redenen dit beletten.

17
Tekst Auteurswet 1912

 1. Ten aanzien van onroerende zaken, schepen of luchtvaartuigen, waardoor inbreuk op een
  auteursrecht wordt gemaakt, kan de rechter op vordering van de gerechtigde gelasten dat de gedaagde
  daarin zodanige wijziging zal aanbrengen dat de inbreuk wordt opgeheven.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de licentienemer het recht de uit de leden 1-6
  voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten
  waarvan de uitoefening hem is toegestaan.
 3. Gelijke bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid bestaat ten aanzien van de inrichtingen, producten
  en onderdelen als bedoeld in artikel 29a alsmede de reproducties van werken als bedoeld in artikel 29b,
  die geen registergoederen zijn.
 4. Bij de beoordeling van de maatregelen die de gerechtigde of diens licentienemer kan vorderen
  ingevolge de bevoegdheden, genoemd in het eerste, tweede en zevende lid, houdt de rechter rekening
  met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen en
  met de belangen van derden.
 5. De rechter kan op vordering van de gerechtigde degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt,
  bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de goederen of
  diensten die inbreuk maken, aan de gerechtigde mee te delen en alle daarop betrekking hebbende
  gegevens aan deze te verstrekken. Onder dezelfde voorwaarden kan dit bevel worden gegeven aan een
  derde die op commerciële schaal inbreukmakende goederen in zijn bezit heeft of gebruikt, die op
  commerciële schaal diensten verleent die bij de inbreuk worden gebruikt, of die door een van deze
  derden is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, fabricage of distributie van deze goederen
  of bij het verlenen van deze diensten. Deze derde kan zich verschonen van het verstrekken van
  informatie die bewijs zou vormen van deelname aan een inbreuk op een recht van intellectuele
  eigendom door hem zelf of door de andere in artikel 165, derde lid, Wetboek van Burgerlijke
  Rechtsvordering bedoelde personen.
 6. De rechter kan op vordering van de gerechtigde gelasten dat op kosten van degene die inbreuk op
  diens auteursrecht heeft gemaakt passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van
  informatie over de uitspraak.
  Artikel 29 Opeising alleen bij handelaren
 7. De in artikel 28, eerste lid, bedoelde bevoegdheid kan niet worden uitgeoefend ten aanzien van
  zaken die onder personen berusten, die niet in soortgelijke zaken handeldrijven en deze uitsluitend
  voor eigen gebruik hebben verkregen, tenzij zij zelf inbreuk op het betreffende auteursrecht hebben
  gemaakt.
 8. De vordering, bedoeld in artikel 28, zesde lid, kan slechts worden ingesteld tegen de eigenaar of
  houder van de zaak, die schuld heeft aan de inbreuk op het betreffende auteursrecht.
  Artikel 29a Technische voorzieningen
 9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “technische voorzieningen” verstaan technologie,
  inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of
  beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet
  zijn toegestaan. Technische voorzieningen worden geacht “doeltreffend” te zijn indien het gebruik van
  een beschermd werk door de maker of zijn rechtverkrijgenden wordt beheerst door middel van
  toegangscontrole of door toepassing van een beschermingsprocédé zoals encryptie, vervorming of
  andere transformatie van het werk of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming bereikt.

18
Tekst Auteurswet 1912

 1. Degene, die doeltreffende technische voorzieningen omzeilt en dat weet of redelijkerwijs behoort te
  weten, handelt onrechtmatig.
 2. Degene die diensten verricht of inrichtingen, producten of onderdelen vervaardigt, invoert,
  distribueert, verkoopt, verhuurt, adverteert of voor commerciële doeleinden bezit die:
  a) aangeboden, aangeprezen of in de handel gebracht worden met het doel om de beschermende
  werking van doeltreffende technische voorzieningen te omzeilen, of
  b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben anders dan het omzeilen van de beschermende
  werking van doeltreffende technische voorzieningen, of
  c) vooral ontworpen, vervaardigd of aangepast worden met het doel het omzeilen van de doeltreffende
  technische voorzieningen mogelijk of gemakkelijker te maken, handelt onrechtmatig.
 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden vastgesteld die de maker of zijn
  rechtverkrijgenden er toe verplichten aan de gebruiker van een werk van letterkunde, wetenschap of
  kunst voor doeleinden als omschreven in de artikelen 15i, 16, 16b, 16c, 16h, 16n, 17b en 22 van deze
  wet de nodige middelen te verschaffen om van deze beperkingen te profiteren, mits de gebruiker
  rechtmatig toegang tot het door de technische voorziening beschermde werk heeft. Het bepaalde in de
  voorgaande zin geldt niet ten aanzien van werken die onder contractuele voorwaarden aan gebruikers
  beschikbaar worden gesteld op een door hen individueel gekozen plaats en tijd.
  Artikel 29b Informatie over rechtenbeheer
 4. Degene die opzettelijk en zonder daartoe gerechtigd te zijn elektronische informatie betreffende het
  beheer van rechten verwijdert of wijzigt, of werken van letterkunde, wetenschap of kunst waaruit op
  ongeoorloofde wijze dergelijke informatie is verwijderd of waarin op ongeoorloofde wijze dergelijke
  informatie is gewijzigd, verspreidt, ter verspreiding invoert, uitzendt of anderszins openbaar maakt, en
  weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zodoende aanzet tot inbreuk op het auteursrecht, dan
  wel een dergelijke inbreuk mogelijk maakt, vergemakkelijkt of verbergt, handelt onrechtmatig.
 5. Onder “informatie betreffende het beheer van rechten” wordt in dit artikel verstaan alle door de
  maker of zijn rechtverkrijgenden verstrekte informatie welke verbonden is met een verveelvoudiging
  van een werk of bij de openbaarmaking van een werk bekend wordt gemaakt, die dient ter identificatie
  van het werk, dan wel van de maker of zijn rechtverkrijgenden, of informatie betreffende de
  voorwaarden voor het gebruik van het werk, alsmede de cijfers of codes waarin die informatie is vervat.
  Artikel 30 Schakelbepaling portretrecht
  Indien iemand zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret openbaar maakt gelden ten aanzien van het
  recht van den geportretteerde dezelfde bepalingen als in de artikelen 28 en 29 met betrekking tot het
  auteursrecht zijn gesteld.
  Artikel 30a Bemiddelingsmonopolie muziekauteursrecht
 6. Voor het als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake muziekauteursrecht, al of niet met het
  oogmerk om winst te maken, is de toestemming vereischt van Onzen Minister van Justitie.
 7. Onder het verleenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht wordt verstaan het, al of niet op
  eigen naam, ten behoeve van de makers van muziekwerken of hunne rechtverkrijgenden, sluiten of ten
  uitvoer leggen van overeenkomsten betreffende de uitvoering in het openbaar of de uitzending in een
  radio- of televisieprogramma, door tekens, geluid of beelden, van die werken, of hunne
  verveelvoudigingen, in hun geheel of gedeeltelijk.

19
Tekst Auteurswet 1912

 1. Met de uitvoering of de uitzending in een radio- of televisieprogramma van muziekwerken wordt
  gelijkgesteld de uitvoering of de uitzending in een radio- of televisieprogramma van dramatischmuzikale werken, choregrafische werken en pantomimes en hunne verveelvoudigingen, indien deze ten
  gehoore worden gebracht zonder te worden vertoond.
 2. Overeenkomsten als bedoeld bij het tweede lid, welke worden aangegaan zonder dat de ingevolge
  het eerste lid vereischte ministerieele toestemming is verkregen, zijn nietig.
 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de toestemming
  bedoeld in het eerste lid.
 4. Het toezicht op degene die de ministeriële toestemming heeft verkregen wordt uitgeoefend door het
  College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige
  rechten.
  Artikel 30b Administratie collectieve belangbehartiging
 5. Op verzoek van een of meer naar het oordeel van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister
  van Economische Zaken representatieve organisaties van bedrijfs- of beroepsgenoten die
  rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zijn en die ten doel hebben de behartiging van
  belangen van personen die beroeps- of bedrijfsmatig werken van letterkunde, wetenschap of kunst
  invoeren in Nederland, openbaar maken of verveelvoudigen, kunnen voornoemde ministers
  gezamenlijk bepalen dat door hen aangewezen beroeps- of bedrijfsgenoten verplicht zijn hun
  administratie te voeren op een nader door hen aan te geven wijze.
 6. Hij die de in het vorige lid bedoelde verplichting niet nakomt, wordt gestraft met een geldboete van
  de tweede categorie. Het feit is een overtreding.
  Artikel 31 Opzettelijke auteursrechtinbreuk
  Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van
  ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
  Artikel 31a Verspreidingsdelict
  Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat,
  a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
  b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft,
  c. invoert, doorvoert, uitvoert of
  d. bewaart uit winstbejag
  wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.
  Artikel 31b Beroeps- of bedrijfsmatig
  Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of
  het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
  vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.
  Artikel 32 Verspreidingsdelict

20
Tekst Auteurswet 1912
Hij die een voorwerp waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarin met inbreuk op eens anders
auteursrecht een werk is vervat,
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft;
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
Artikel 32a Verwijderen beveiliging software
Hij die opzettelijk middelen die uitsluitend bestemd zijn om het zonder toestemming van de maker of
zijn rechtverkrijgende verwijderen van of het ontwijken van een technische voorziening ter
bescherming van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, te vergemakkelijken
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b. ter verspreiding voorhanden heeft,
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 33 Misdrijven
De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 31, 31a, 31b, 32 en 32a zijn misdrijven.
Artikel 34 Opzettelijke schending persoonlijkheidsrechten

 1. Hij die opzettelijk in enig werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarop auteursrecht bestaat, in
  de benaming daarvan of in de aanduiding van de maker wederrechtelijk enige wijziging aanbrengt of
  wel met betrekking tot een zodanig werk op enige andere wijze, welke nadeel zou kunnen toebrengen
  aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, het werk aantast, wordt
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
 2. Het feit is een misdrijf.
  Artikel 35 Schending portretrecht
 3. Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stelt of op andere
  wijze openbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.
 4. Het feit is eene overtreding.
  Artikel 35a Bemiddeleing muziekauteusrecht zonder toestemming
 5. Hij die, zonder dat de vereischte toestemming van Onzen Minister van Justitie is verkregen,
  handelingen verricht, die behooren tot een bedrijf als bedoeld bij artikel 30a, wordt gestraft met
  geldboete van de vierde categorie.
 6. Het feit wordt beschouwd als eene overtreding.
  Artikel 35b Onjuiste opgave aan Buma
 7. Hij die in een schriftelijke aanvrage of opgave, dienende om in het bedrijf van degene, die met
  toestemming van Onze Minister van Justitie bemiddeling verleent inzake muziekauteursrecht, te
  worden gebezigd bij de vaststelling van het wegens auteursrecht verschuldigde, opzettelijk een onjuiste

21
Tekst Auteurswet 1912
of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of of
geldboete van de derde categorie.

 1. Het feit is een overtreding.
  Artikel 35c Onjuiste opgave aan de Thuiskopie
  Degene die een schriftelijke opgave aan de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon, dienende
  voor de vaststelling van het op grond van artikel 16c verschuldigde, opzettelijk nalaat dan wel in een
  dergelijke opgave opzettelijk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis
  van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. Het feit wordt beschouwd als een
  overtreding.
  Artikel 35d Onjuiste opgave aan Reprorecht
  Degene die een opgave als bedoeld in artikel 15g opzettelijk nalaat dan wel in een dergelijke opgave
  opzettelijk een onjuiste mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden
  of geldboete van de derde categorie. Het feit wordt beschouwd als een overtreding.
  Artikel 36 Afgifte verbeurd verklaarde verveelvoudigingen
 2. De door den strafrechter verbeurd verklaarde verveelvoudigingen worden vernietigd; echter kan de
  rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan dengene, wien het auteursrecht toekomt, zullen worden
  afgegeven, indien deze zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen eene maand nadat de uitspraak in
  kracht van gewijsde is gegaan.
 3. Door de afgifte gaat de eigendom van de verveelvoudigingen op den rechthebbende over. De
  rechter zal kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen eene bepaalde, door den
  rechthebbende te betalen vergoeding, welke ten bate komt van den Staat.
  Artikel 36a Inzage van bescheiden
  De opsporingsambtenaren kunnen te allen tijde tot het opsporen van bij deze wet strafbaar gestelde
  feiten inzage vorderen van alle bescheiden of andere gegevensdragers waarvan inzage voor de
  vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig is, bij hen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf
  werken van letterkunde, wetenschap of kunst invoeren, doorvoeren, uitvoeren, openbaar maken of
  verveelvoudigen.
  Artikel 36b Betreden van plaatsen
 4. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd, tot het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde
  feiten en ter inbeslagneming van hetgeen daarvoor vatbaar is, elke plaats te betreden.
 5. Indien hun de toegang wordt geweigerd, verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van de
  sterke arm.
 6. In woningen treden zij tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op vertoon van een schriftelijke
  bijzondere last van of in tegenwoordigheid van een officier van justitie of een hulpofficier van justitie.
  Van dit binnentreden wordt door hen binnen vierentwintig uren procesverbaal opgemaakt.
  Artikel 36c [Vervallen per 01-01-1994]
  Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht

22
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 37 Duur auteursrecht (70 jaar pma)

 1. Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar,
  volgende op het sterfjaar van de maker.
 2. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk, aan twee of meer personen als
  gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op
  het sterfjaar van de langstlevende hunner.
  Artikel 38 Duur bescherming anonieme werken
 3. Het auteursrecht op een werk, ten aanzien waarvan de maker niet is aangeduid of niet op zodanige
  wijze dat zijn identiteit buiten twijfel staat, vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e
  januari van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van het werk rechtmatig heeft
  plaatsgehad.
 4. Hetzelfde geldt ten aanzien van werken, waarvan een openbare instelling, een vereniging, stichting of
  vennootschap als maker wordt aangemerkt, tenzij de natuurlijke persoon, die het werk heeft gemaakt,
  als zodanig is aangeduid op of in exemplaren van het werk, die zijn openbaar gemaakt.
 5. Indien de maker vóór het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zijn identiteit
  openbaart, zal de duur van het auteursrecht op dat werk worden berekend naar de bepalingen van
  artikel 37.
  Artikel 39 Niet openbaargemaakte werken
  Voor werken, waarvan de duur van het auteursrecht niet wordt berekend naar de bepalingen van artikel
  37 en die niet binnen 70 jaren na hun totstandkoming op rechtmatige wijze zijn openbaar gemaakt,
  vervalt het auteursrecht.
  Artikel 40 Duur bescherming filmwerken
  Het auteursrecht op een filmwerk vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van
  het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende van de volgende personen: de hoofdregisseur,
  de scenarioschrijver, de schrijver van de dialogen en degene die ten behoeve van het filmwerk de
  muziek heeft gemaakt.
  Artikel 41 Duur bescherming afleveringen
  Ten aanzien van werken, in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen verschenen, wordt
  voor de toepassing van artikel 38 iedere band, deel, nummer of aflevering als een afzonderlijk werk
  aangemerkt.
  Artikel 42 Termijnvergelijking
  In afwijking voor zooverre van de bepalingen van dit hoofdstuk kan in Nederland geenerlei beroep
  worden gedaan op auteursrecht, waarvan de duur in het land van oorsprong van het werk reeds
  verstreken is. Het in de eerste zin bepaalde geldt niet voor werken waarvan de maker onderdaan is van
  een lid-staat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
  Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

23
Tekst Auteurswet 1912
Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen betreffende het volgrecht
Artikel 43 Definities m.b.t. volgrecht
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. originelen van kunstwerken:
1°. een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen,
gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en
foto’s, voor zover dit door de maker zelf is vervaardigd, of het een exemplaar betreft dat anderszins als
origineel van een kunstwerk wordt beschouwd.
2°. exemplaren van werken als bedoeld in onder 1°, die door de maker zelf of op zijn gezag in een
beperkte oplage zijn vervaardigd.
b. professionele kunsthandelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf
maakt van de koop of verkoop van originelen van kunstwerken of van het als tussenpersoon tot stand
brengen van koopovereenkomsten met betrekking tot originelen van kunstwerken.
Artikel 43a Volgrecht

 1. Het volgrecht is het recht van de maker en van zijn rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging om
  bij iedere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is
  betrokken, met uitzondering van de eerste vervreemding door de maker, een vergoeding te ontvangen.
 2. Het volgrecht is niet overdraagbaar, uitgezonderd in het geval van
  overdracht krachtens legaat.
 3. Van het volgrecht kan geen afstand worden gedaan.
 4. De vergoeding bedoeld in het eerste lid is opeisbaar vanaf het tijdstip dat de koopprijs van het
  origineel van het kunstwerk opeisbaar is, doch uiterlijk vanaf drie maanden na het totstandkomen van
  de koopovereenkomst.
  Artikel 43b Hoogte volgrecht
  Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de
  vergoeding, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, vastgesteld en kunnen
  regels worden gesteld omtrent de verschuldigdheid van de vergoeding.
  Artikel 43c Professionele kunsthandelaar
 5. De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel
  43a, eerste lid, rust op de bij de verkoop betrokken professionele
  kunsthandelaar. Indien meer dan één professionele kunsthandelaar bij een
  verkoop is betrokken, zijn zij hoofdelijk voor deze vergoeding aansprakelijk.
 6. Een rechtsvordering tot betaling van de vergoeding bedoeld in artikel
  43a, eerste lid, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de
  dag, volgende op die waarop de rechthebbende zowel met de opeisbaarheid
  van de vergoeding als met de tot de betaling van de vergoeding
  verplichte persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop
  van twintig jaren na het tijdtip waarop de vergoeding opeisbaar is
  geworden.

24
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 43d Verjaring volgrecht
De gerechtigde op het volgrecht kan gedurende drie jaar na het tijdstip
waarop de vergoeding bedoeld in artikel 43a, eerste lid, opeisbaar is
geworden, van degene die verplicht is tot betaling van de vergoeding alle
inlichtingen verlangen die noodzakelijk zijn om de betaling van de
vergoeding veilig te stellen.
Artikel 43e Duur volgrecht

 1. Het volgrecht vervalt op het tijdstip waarop het auteursrecht vervalt.
 2. In afwijking van het eerste lid is bij een verkoop van een origineel
  van een kunstwerk tot 1 januari 2010 de vergoeding, bedoeld in artikel
  43a, eerste lid, niet verschuldigd aan de rechtverkrijgenden van de maker
  krachtens erfopvolging.
 3. Bij algemene maatregel van bestuur kan de in het tweede lid bedoelde periode worden verlengd tot
  uiterlijk 1 januari 2012.
  Artikel 43f Territoriale toepassing
  Onverminderd het bepaalde in artikel 43g is dit hoofdstuk van toepassing op originelen van
  kunstwerken die op 1 januari 2006 in ten minste één lidstaat van de Europese Unie of een staat die
  partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992
  beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht.
  Artikel 43g Internationale toepassing
 4. Dit hoofdstuk is van toepassing op makers van originelen van kunstwerken die:
  a. onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie en hun rechtverkrijgenden;
  b. onderdaan zijn van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
  Economische Ruimte van 2 mei 1992 en hun rechtverkrijgenden; of
  c. hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben en hun rechtverkrijgenden.
 5. Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op makers van originelen van
  kunstwerken en hun rechtverkrijgenden die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lidstaat van de
  Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
  Economische Ruimte van 2 mei 1992, in de mate waarin en de duur waarvoor die staat het volgrecht
  erkent ten behoeve van makers van originelen van kunstwerken uit de lidstaten van de Europese Unie
  en de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2
  mei 1992 en hun rechtverkrijgenden.
  Artikel 44 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
  Artikel 45 [Vervallen per 07-01-1973]
  Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
  Artikel 45a Filmwerken

25
Tekst Auteurswet 1912

 1. Onder filmwerk wordt verstaan een werk dat bestaat uit een reeks beelden met of zonder geluid,
  ongeacht de wijze van vastlegging van het werk, indien het is vastgelegd.
 2. Onverminderd het in de artikelen 7 en 8 bepaalde worden als de makers van een filmwerk
  aangemerkt de natuurlijke personen die tot het ontstaan van het filmwerk een daartoe bestemde
  bijdrage van scheppend karakter hebben geleverd.
 3. Producent van het filmwerk is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de
  totstandbrenging van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan.
  Artikel 45b Voltooiing filmwerk
  Indien een van de makers zijn bijdrage tot het filmwerk niet geheel tot stand wil of kan brengen, kan hij
  zich, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, niet verzetten tegen het gebruik door de producent
  van die bijdrage, voor zover deze reeds tot stand is gebracht, ten behoeve van de voltooiing van het
  filmwerk. Voor de door hem tot stand gebrachte bijdrage geldt hij als maker in de zin van artikel 45a.
  Artikel 45c Vertoningsgereed
  Het filmwerk geldt als voltooid op het tijdstip waarop het vertoningsgereed is. Tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen is, beslist de producent wanneer het filmwerk vertoningsgereed is.
  Artikel 45d Billijke vergoeding
  Tenzij de makers en de producent schriftelijk anders overeengekomen zijn, worden de makers geacht
  aan de producent het recht overgedragen te hebben om vanaf het in artikel 45c bedoelde tijdstip het
  filmwerk openbaar te maken, dit te verveelvoudigen in de zin van artikel 14, er ondertitels bij aan te
  brengen en de teksten ervan na te synchroniseren. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van degene
  die ten behoeve van het filmwerk de muziek gemaakt heeft en degene die de bij de muziek behorende
  tekst gemaakt heeft. De producent is aan de makers of hun rechtverkrijgenden een billijke vergoeding
  verschuldigd voor iedere vorm van exploitatie van het filmwerk. De producent is eveneens aan de
  makers of hun rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd indien hij overgaat tot
  exploitatie in een vorm die ten tijde van het in artikel 45c bedoelde tijdstip nog niet bestond of niet
  rederlijkerwijs voorzienbaar was of indien hij aan een derde het recht verleent tot zo’n exploitatie over
  te gaan. De in dit artikel bedoelde vergoedingen worden schriftelijk overeengekomen. Van het recht op
  een billijke vergoeding voor verhuur kan door de maker geen afstand worden gedaan.

Artikel 45e Persoonlijkheidsrechten filmwerken
Iedere maker heeft met betrekking tot het filmwerk naast de rechten, bedoeld in artikel 25, eerste lid,
onder b, c en d, het recht
a. zijn naam op de daarvoor gebruikelijke plaats in het filmwerk te doen vermelden met vermelding van
zijn hoedanigheid of zijn bijdrage aan het filmwerk;
b. te vorderen dat het onder a bedoelde gedeelte van het filmwerk mede wordt vertoond;
c. zich te verzetten tegen vermelding van zijn naam op het filmwerk, tenzij dit verzet in strijd met de
redelijkheid zou zijn.
Artikel 45f Afstand verzet tegen wijziging
De maker wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, verondersteld tegenover de producent
afstand gedaan te hebben van het recht zich te verzetten tegen wijzigingen als bedoeld in artikel 25,
eerste lid onder c, in zijn bijdrage.

26
Tekst Auteurswet 1912
Artikel 45g Scheidbare onderdelen film
Iedere maker behoudt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, het auteursrecht op zijn bijdrage,
indien deze een van het filmwerk scheidbaar werk vormt. Na het in artikel 45c bedoelde tijdstip mag
iedere maker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, zijn bijdrage afzonderlijk openbaar maken
en verveelvoudigen, mits hij daardoor geen schade toebrengt aan de exploitatie van het filmwerk.
Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma’s
Artikel 45h Verhuur software
Voor het openbaar maken door middel van verhuren van het geheel of een gedeelte van een werk als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, of van een verveelvoudiging daarvan die door de
rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, is de toestemming van de maker of
zijn rechtverkrijgende vereist.
Artikel 45i Verveelvoudiging software
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt onder het verveelvoudigen van een werk als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, onder 12°, mede verstaan het laden, het in beeld brengen, de uitvoering, de
transmissie of de opslag, voor zover voor deze handelingen het verveelvoudigen van dat werk
noodzakelijk is.
Artikel 45j Beoogd gebruik en herstel fouten
Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld
in artikel 10, eerste lid, onder 12°, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige
verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk
beoogde gebruik. De verveelvoudiging, als bedoeld in de eerste zin, die geschiedt in het kader van het
laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden.
Artikel 45k Reservekopie
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, wordt niet
beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk,
die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is.
Artikel 45l Reverse engineering
Hij die bevoegd is tot het verrichten van de in artikel 45i bedoelde handelingen, is mede bevoegd
tijdens deze handelingen de werking van dat werk waar te nemen, te bestuderen en te testen teneinde
de daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen.
Artikel 45m Interoperabiliteit

 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, worden
  niet beschouwd het vervaardigen van een kopie van dat werk en het vertalen van de codevorm
  daarvan, indien deze handelingen onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de
  interoperabiliteit van een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma met andere
  computerprogramma’s tot stand te brengen, mits:

27
Tekst Auteurswet 1912
a. deze handelingen worden verricht door een persoon die op rechtmatige wijze de beschikking heeft
gekregen over een exemplaar van het computerprogramma of door een door hem daartoe gemachtigde
derde;
b. de gegevens die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen niet reeds snel en
gemakkelijk beschikbaar zijn voor de onder a bedoelde personen;
c. deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke computerprogramma
die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit noodzakelijk zijn.

 1. Het is niet toegestaan de op grond van het eerste lid verkregen informatie:
  a. te gebruiken voor een ander doel dan het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het
  onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;
  b. aan derden mede te delen, tenzij dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de
  interoperabiliteit van het onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;
  c. te gebruiken voor de ontwikkeling, de produktie of het in de handel brengen van een
  computerprogramma, dat niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt of voor
  andere, op het auteursrecht inbreuk makende handelingen.
  Artikel 45n Privé-kopiëren software niet toegestaan
  De artikelen 16b en 16c zijn niet van toepassing op werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder
  12°.
  Hoofdstuk VII. Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte
  werken
  Artikel 45o “Gevonden voorwerpen”
 2. Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het
  verstrijken van de duur van het auteursrecht, geniet het in artikel 1 genoemde uitsluitende recht.
 3. Het in het eerste lid genoemde recht vervalt door verloop van 25 jaren, te rekenen van de 1e januari
  van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van dat werk rechtmatig heeft
  plaatsgehad.
 4. Het in het eerste lid en in het tweede lid bepaalde geldt tevens voor niet eerder uitgegeven werken
  die nooit door het auteursrecht zijn beschermd en waarvan de maker meer dan 70 jaren geleden is
  overleden.
  Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
  Artikel 46 Overgangsrecht 1912
 5. Bij het in werking treden van deze wet vervalt de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad nr. 124), tot
  regeling van het auteursrecht.
 6. Echter blijft artikel 11 van laatstgenoemde wet van kracht ten aanzien van werken en vertalingen,
  vóór bedoeld tijdstip ingezonden.
  Artikel 47 Internationale toepasselijkheid
 7. Deze wet is van toepassing op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst, welke hetzij vóór,
  hetzij na haar in werking treden voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een

28
Tekst Auteurswet 1912
ander land, zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige niet of niet aldus uitgegeven
werken, welker makers zijn Nederlanders.

 1. Voor de toepassing van het voorgaande lid worden met Nederlanders gelijkgesteld de makers die
  geen Nederlander zijn maar die hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, voor zover het betreft
  niet uitgegeven werken of werken die zijn uitgegeven nadat de maker zijn gewone verblijfplaats in
  Nederland heeft verkregen.
 2. Een werk is uitgegeven in de zin van dit artikel wanneer het met toestemming van de maker in druk
  is verschenen of in het algemeen wanneer met toestemming van de maker een zodanig aanbod van
  exemplaren daarvan, van welke aard ook, heeft plaatsgevonden dat daardoor, gelet op de aard van het
  werk, wordt voorzien in de redelijke behoeften van het publiek.
 3. De opvoering van een toneelwerk of muziek-dramatisch werk, de uitvoering van een muziekwerk, de
  vertoning van een filmwerk, de voordracht of de uitzending in een radio- of televisieprogramma van
  een werk en de tentoonstelling van een kunstwerk worden niet als een uitgave aangemerkt.
 4. Ten aanzien van bouwwerken en van werken van beeldende kunst die daarmede één geheel vormen,
  wordt het bouwen van het bouwwerk of het aanbrengen van het werk van beeldende kunst als uitgave
  aangemerkt.
 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is deze wet van toepassing op filmwerken,
  indien de producent daarvan in Nederland zijn zetel of zijn gewone verblijfplaats heeft.
  Artikel 47a Nederlands-Indië
  Deze wet blijft van toepassing op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst, welke voor de
  eerste maal vóór 27 december 1949 in Nederlandsch-Indië of vóór 1 oktober 1962 in NederlandsNieuw-Guinea door of vanwege de maker zijn uitgegeven.
  Artikel 47b Satelliet-omroep
 6. Deze wet is van toepassing op het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma
  opgenomen werk door middel van een satelliet, indien de handeling, bedoeld in artikel 12, zevende lid,
  in Nederland plaatsvindt.
 7. Deze wet is voorts van toepassing op het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma
  opgenomen werk door middel van een satelliet, indien:
  a. de handeling, bedoeld in artikel 12, zevende lid, plaatsvindt in een land dat niet tot de Europese Unie
  behoort of dat niet partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2
  mei 1992;
  b. het land waar de handeling, bedoeld in artikel 12, zevende lid, plaatsvindt niet het niveau van
  bescherming biedt, voorzien in hoofdstuk II van richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de
  Europese Gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
  betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte
  via de kabel (PbEG L 248); en
  c. hetzij de programmadragende signalen naar de satelliet worden doorgezonden vanuit een
  grondstation in Nederland, hetzij een omroeporganisatie, die in Nederland haar hoofdvestiging heeft,
  opdracht heeft gegeven tot de uitzending en geen gebruik wordt gemaakt van een grondstation in een
  lid-staat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
  Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

29
Tekst Auteurswet 1912

30
Artikel 48 – 50f [Vervallen of overgangsrecht 1912]
Artikel 51 Overgangsrecht duurverlenging

 1. De in deze wet voorziene beschermingstermijnen zijn met ingang van het tijdstip van
  inwerkingtreding van dit artikel van toepassing op werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lid-staat
  van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
  Economische Ruimte van 2 mei 1992 beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied
  van het auteursrecht.
 2. Deze wet kan een op de dag vóór de dag van inwerkingtreding van dit artikel lopende
  beschermingstermijn niet verkorten.
 3. Deze wet laat vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel rechtmatig verrichte
  exploitatiehandelingen alsmede vóór dat tijdstip verworven rechten onverlet.
 4. Hij die met betrekking tot een werk, waarvan de beschermingstermijn vóór het tijdstip van
  inwerkingtreding van dit artikel was verstreken en waarop met ingang van het tijdstip van
  inwerkingtreding van dit artikel deze wet weer van toepassing is, vóór 24 november 1993 rechtmatig
  exploitatiehandelingen heeft verricht, is bevoegd deze exploitatiehandelingen met ingang van het
  tijdstip van inwerking van dit artikel voort te zetten.
 5. Rechten die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel herleven of verlengd worden komen
  tot het verval van deze rechten toe aan degene die laatste rechthebbende zou zijn geweest als de
  herleving of verlenging niet had plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.
  Artikel 52 Citeertitel
  Deze wet kan worden aangehaald onder den titel “Auteurswet 1912”.
  Artikel 53 Inwerkingtreding
  Deze wet treedt in het Rijk in Europa in werking op den eersten dag der maand volgende op die,
  waarin zij afgekondigd wordt.