octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Veelgestelde vragen over octrooien (patenten):

Ga naar pagina: (1) (2) (3):

1. Wat is een uitvinding?

2. Wat is een werktuig?

3. Wat is een werkwijze?

4. Wat is bijvoorbeeld geen uitvinding?

5. Hoe kan ik mijn uitvinding beschermen?

6. Wat is een octrooi?

7. Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

8. Ben ik verplicht om mijn uitvinding te beschermen?

9. Als een ander eerder octrooi heeft gekregen, wat dan?

10. Wat is voorgebruik?

11. Hoe bewijs ik bewijs van voorgebruik?

12. Wat is het nut van registratie?

13. Wat is een i-depot?

14. Wanneer kan registratie handig zijn?

15. Bestaan er verschillende soorten octrooien?

16. Kan ik een 6-jarig octrooi aanvragen?

17. Zijn de huidige 6-jarige octrooien nog geldig?

18. Geldt een Nederlands octrooi ook voor andere landen?

19. Hoe vraag ik een octrooi aan?

20. Wanneer moet ik octrooi aanvragen?

21. Wat wordt bedoelt met openbaar maken?

22. Kan ik praten met geïnteresseerde partijen voordat ik octrooi aanvraag?

23. Waar kan ik een geheimhoudingsverklaring vinden?

24. Kan ik octrooi aanvragen nadat ik mijn vinding openbaar gemaakt heb?

25. Kan ik nog octrooieren als mijn vinding in de krant of op t.v. is geweest?

26. Welke andere beschermingsmogelijkheden zijn er behalve octrooieren?

27. Welke eisen worden er aan een aanvraag gesteld?

28. Wat wordt bedoeld met ‘nieuw’?

29. Hoe weet ik of mijn uitvinding nieuw is?

30. Wat wordt bedoeld met ‘inventief’?

31. Hoe weet ik of mijn vinding inventief is?

32. Wat wordt bedoelt met industrieel toepasbaar?

33. Wat is een verkennend nieuwheidsonderzoek in?

34. Aan welke kosten moet ik denken bij een octrooiaanvraag?

35. Wat is een ambtelijk nieuwheidsonderzoek?

36. Hoe ziet een ambtelijk nieuwheidsonderzoek eruit?

37. Wanneer is het ambtelijk nieuwheidsonderzoek gereed?

38. Wat is het doel van het ambtelijk nieuwheidsonderzoek?

39. Wat gebeurt er verder met het ambtelijk nieuwheidsonderzoek?

40. Wat als ik mijn aanvraag niet wil doorzetten?

41. Aan welke soort kosten moet ik denken bij een octrooiverlening?

42. Iemand maakt zonder mijn toestemming gebruik van mijn octrooi, wat moet ik doen?

43. Ik heb last van een octrooi van een ander, wat kan ik doen?

44. Wat als ik eerder gebruikmaak van het product of werkwijze, dan de octrooihouder?

45. Mag ik mijn octrooiaanvrage ook in een andere taal indienen?

46. Hoe lang duurt het voordat ik daadwerkelijk een octrooi heb?

47. Kan ik vrijelijk praten nadat ik octrooi heb aangevraagd?

48. Wat moet ik verstaan onder een “Gebrauchsmuster” ?

Antwoorden

1. Wat is een uitvinding? 
Een uitvinding of vinding is een oplossing voor een bestaand of nieuw probleem. Het kan om een werktuig en/of om een werkwijze gaan. Denk bijvoorbeeld aan de ‘vacu vin’ bekend van radio en tv of aan de beroemde paperclip.

2. Wat is een werktuig? 
Als de uitvinding een werktuig is wordt hiermee bedoelt een apparaat, toestel, instrument, machine of installatie. Dus een fysiek product.

3. Wat is een werkwijze? 
Als de uitvinding een werkwijze is wordt hiermee een proces, procedé, recept, manier of  handelswijze bedoelt. Denk bijvoorbeeld aan een scheikundige werkwijze om geneesmiddelen te maken zoals het beroemde blauwe pilletje van Pfizer.

4. Wat is bijvoorbeeld geen uitvinding? 
Een ontdekking is een goed voorbeeld van iets wat natuurlijk geen uitvinding is. Immers het was er al maar is alleen maar ontdekt. De ontdekking van Amerika door Columbus was dus geen uitvinding.

5. Hoe kan ik mijn uitvinding beschermen? 
Een goede manier om een uitvinding of vinding te beschermen is door een octrooi of een patent aan te vragen. Begripsmatig is octrooi het officiële woord maar vaak wordt ook het woord patent gebruikt.

6. Wat is een octrooi? 
Een octrooi is een tijdelijk alleenrecht op een nauwkeurig omschreven technisch idee (een uitvinding). De uitvinding moet bestaan uit een nieuw voortbrengsel (product) of een nieuwe werkwijze/ procedure.

7. Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent? 
Geen. Een patent is de Engelse of Duitse benaming voor het Nederlandse woord octrooi of het Franse woord brevet.

8. Ben ik verplicht om mijn uitvinding te beschermen? 
Nee, in principe niet, u kunt de vinding ook geheim houden. Maar indien een ander een soortgelijke uitvinding heeft gedaan en deze wel octrooieert kan deze u vervolgens (proberen te) verbieden om de uitvinding toe te passen.

9. Als een ander eerder octrooi heeft gekregen, wat dan? 
Alleen als u recht van voorgebruik kunt bewijzen kunt u uw vinding blijven toepassen, dit recht geldt dan alleen voor Nederland en u kunt geen licenties geven. Het voorgebruiksrecht kan ook niet overgedragen worden.

10. Wat is voorgebruik? 
Er is van voorgebruik sprake als u al de vinding toepaste of daarvoor al stappen ondernam voordat een ander voor dezelfde octrooi aanvroeg.

11. Hoe bewijs ik bewijs van voorgebruik? 
Behalve dat u uw vinding al commercieel toepast of daartoe al stappen hebt ondernomen kan door middel van een registratie bij de belastingdienst, een notaris of met behulp van een i-depot aanvullend dateringsbewijs worden verkregen.

12. Wat is het nut van registratie? 
Een registratie geeft weliswaar geen recht op zich maar is louter een dateringsbewijs en kan gebruikt worden als verweer tegen inbreuk of als bewijs van voorgebruik.

13. Wat is een i-depot? 
Een i-depot is één van de registratiemogelijkheden en werkt op basis van een dubbele envelop. Voordeel t.o.v. de andere registratiemethoden is dat ook een datadrager zoals een diskette, cd en dvd te gebruiken is wat handig kan zijn.

14. Wanneer kan registratie handig zijn? 
Wanneer besluit om juist geen octrooi aan te vragen, bijvoorbeeld vanwege de kosten. U moet zich wel bewust zijn van de mogelijke gevaren als u geen octrooi aanvraagt.

15. Bestaan er verschillende soorten octrooien? 
Ja, Nederland kent twee soorten octrooien: het zesjarig en een twintigjarig octrooi. Bij het zesjarig octrooi, werd geen ambtelijk nieuwheidsonderzoek verricht, bij een twintigjarig octrooi daarentegen wel.

16. Kan ik een 6-jarig octrooi aanvragen? 
Inmiddels is het niet meer mogelijk om een 6-jarig octrooiaanvraag in te dienen maar de bestaande 6-jarige blijven uiteraard geldig.

17. Zijn de huidige 6-jarige octrooien nog geldig? 
Ja, zolang de instandhoudingstaksen betaald worden blijven de 6-jarige octrooien rechtsgeldig.

18. Geldt een Nederlands octrooi ook voor andere landen? 
Nee, een Nederlandse octrooi is alleen geldig voor Nederland en de Nederlandse Antillen. Buiten de grenzen van het land waar het octrooi is verleend, biedt het octrooi geen enkele bescherming.

19. Hoe vraag ik een octrooi aan? 
Door indiening van de octrooiaanvraag bij het Octrooicentrum Nederland. Het octrooi wordt 18 maanden na indiening in het octrooiregister ingeschreven en direct daarna verleend.

20. Wanneer moet ik octrooi aanvragen? 
Gezien de eisen die aan een octrooi gesteld worden in ieder geval voordat u dus e.e.a. openbaar gaat maken!

21. Wat wordt bedoelt met openbaar maken? 
Bijvoorbeeld een artikel in een vakblad, of in de krant, of tijdens een lezing of presentatie.

22. Kan ik praten met geïnteresseerde partijen voordat ik octrooi aanvraag? 
Dan is het verstandig om een geheimhoudingsverklaring te gebruiken en uiteraard niet meer vertellen of laten zien dat strikt noodzakelijk is.

23. Waar kan ik een geheimhoudingsverklaring vinden? 
Er zijn een aantal op internet te vinden, maar u kunt ook uw adviseur vragen.

24. Kan ik octrooi aanvragen nadat ik mijn vinding openbaar gemaakt heb? 
In principe niet, maar in dat geval is het verstandig om even met uw adviseur te overleggen.

25. Kan ik nog octrooieren als mijn vinding in de krant of op t.v. is geweest? 
In principe niet, neem contact op met uw adviseur. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden om uw uitvinding te beschermen.

26. Welke andere beschermingsmogelijkheden zijn er behalve octrooieren? 
Denk bijvoorbeeld aan een modelbescherming of eventueel zelfs als een vormmerk.

27. Welke eisen worden er aan een aanvraag gesteld? 

Naast enkele formele eisen die aan een octrooi gesteld worden moet het gaan om een vinding die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.

28. Wat wordt bedoeld met ‘nieuw’? 
Een uitvinding is nieuw als het, waar ook ter wereld, nog nooit openbaar is gemaakt voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage. Zelfs een onopvallende verhaaltje in een plaatselijke Chinese krant is een openbaarmaking.

29. Hoe weet ik of mijn uitvinding nieuw is? 
De nieuwheid van een uitvinding kan goed ingeschat worden door voor de indiening van de octrooiaanvrage een verkennend nieuwheidsonderzoek uit te voeren.

30. Wat wordt bedoeld met ‘inventief’? 
Met inventief wordt bedoeld dat  de vinding voor een gemiddelde vakman of vakvrouw niet voor de hand mag liggen.

31. Hoe weet ik of mijn vinding inventief is? 
De inventiviteit van een uitvinding kan goed ingeschat worden door voor de indiening van de octrooiaanvrage een verkennend nieuwheidsonderzoek uit te voeren.

32. Wat wordt bedoelt met industrieel toepasbaar? 
Kort gezegd: een uitvinding is industrieel toepasbaar indien de uitvinding te commercialiseren is.

33. Wat is een verkennend nieuwheidsonderzoek in? 
In een verkennend nieuwheidsonderzoek is een onderzoek rapport naar de stand van de techniek voor de vinding. Het rapport bevat kopieën van de gevonden literatuur, die een indicatie vormen voor de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding.

Een verkennend onderzoek is een goede basis voor het opstellen van een octrooiaanvraag.

34. Aan welke kosten moet ik denken bij een octrooiaanvraag? 
Naast de kosten voor het opstellen van de aanvraag inclusief de benodigde tekeningen moet er een indieningtaks en de kosten van het ambtelijk nieuwheidsonderzoek betaald worden. Deze laatste zijn samen 220 Euro.

35. Wat is een ambtelijk nieuwheidsonderzoek? 
Een onderzoeker gaat op basis van de octrooiaanvraag en met name op basis van de conclusies (claims) kijken of deze voldoen aan de vereiste nieuwheid en inventiviteit. Het ambtelijk nieuwheidsonderzoek wordt afgekort met VNO.

36. Hoe ziet een ambtelijk nieuwheidsonderzoek eruit? 
Behalve of een claim niet nieuw en/of niet inventief bevonden is, omvat het ambtelijk nieuwheidsonderzoek tegenwoordig ook een schriftelijke opinie.

Op basis van dit onderzoek kan een betere afweging gemaakt worden de aanvraag internationaal eventueel door te zetten of het bij een 20-jarig Nederlands octrooi te laten.

37. Wanneer is het ambtelijk nieuwheidsonderzoek gereed? 
Dat is meestal 6 tot 9 maanden na indiening gereed.

38. Wat is het doel van het ambtelijk nieuwheidsonderzoek? 
Het ambtelijk nieuwheids onderzoek heeft tot doel de aanvrager te informeren over de nieuwheid en inventiviteit en is dus een moment om besluiten door te gaan met de aanvraag of niet.

39. Wat gebeurt er verder met het ambtelijk nieuwheidsonderzoek? 
Vaak kan de aanvraag aangepast worden om het commentaar van de onderzoeker te verwerken. Indien met de aanvraag wil doorzetten in het buitenland dan kan men dit ook later nog doen.

40. Wat als ik mijn aanvraag niet wil doorzetten? 
In dat geval wordt het automatisch een 20-jarig Nederlands octrooi.

41. Aan welke soort kosten moet ik denken bij een octrooiverlening? 
Na enkele jaren moeten er instandhoudingstaksen betaald worden. Let wel, betaalt men de taksen niet, dan vervalt het octrooi.

42. Iemand maakt zonder mijn toestemming gebruik van mijn octrooi, wat moet ik doen? 
De inbreukmaker desbewust maken van het feit dat hij mogelijk inbreuk maakt door middel van een desbewustheidsexploot. Indien dit niet voldoende is vervolgens een waarschuwingsexploot versturen, waarin u meedeelt een octrooi te hebben en verzoekt de inbreukmaker te stoppen met de inbreukmakende activiteiten, voordat u een aanvang wil maken met een rechtszaak.

43. Ik heb last van een octrooi van een ander, wat kan ik doen? 
Ten eerste kan, bij twijfel over de geldigheid van het octrooi, een nietigheidsadvies aangevraagd worden over de geldigheid van het octrooi. Bij een ongunstig advies stoppen met het gebruikmaken van het product of werkwijze. Bij een gunstig advies eventueel naar de rechter stappen om het octrooi ongeldig te laten verklaren als de andere partij niet tot een overeenstemming wilt komen.

Ten tweede is het mogelijk een inbreukadvies aan te vragen over het feit of er eigenlijk wel inbreuk gemaakt wordt op het product of werkwijze. Bij een gunstig advies doorgaan met de werkzaamheden, net als of er geen octrooi bestaat. Indien het advies ongunstig is direct stoppen met het gebruikmaken van het product of werkwijze, om een inbreukprocedure te voorkomen.

44. Wat als ik eerder gebruikmaak van het product of werkwijze, dan de octrooihouder? 
Indien u kunt bewijzen dat u voor de indieningsdatum van het octrooi al bezig was met het gebruiken, produceren of voornemens had tot vervaardigen of toepassen van het product of werkwijze, dan kunt u zich beroepen op het “recht van voorgebruik”.

45. Mag ik mijn octrooiaanvrage ook in een andere taal indienen? 
Ja, het is recent mogelijk om de octrooiaanvraag ook in het Engels in te dienen. De conclusies moeten wel in het Nederlands ingediend worden.

46. Hoe lang duurt het voordat ik daadwerkelijk een octrooi heb? 
Het indienen van een octrooiaanvrage tot het verlenen van een octrooi bestrijkt normaal een periode van 18 maanden voor een Nederlandse octrooi.

47. Kan ik vrijelijk nadat ik octrooi heb aangevraagd? 
Het advies is om dan nog steeds een geheimhoudingsverklaring te gebruiken. Men kan  namelijk op grond van het ambtelijk nieuwheidsonderzoek en schriftelijke opinie besluiten het octrooi te wijzigen of zelfs helemaal in te trekken om het opnieuw in te dienen.

48. Wat moet ik verstaan onder een “Gebrauchsmuster” ? 
Gebrauchsmuster staat voor het Duitse woord, gebruiksmodel. Wanneer in Duitsland een snelle bescherming van uw product wilt registreren, kunt u hiervan gebruikmaken. Het Gebrauchsmuster kan aan de hand van een eventuele Nederlandse octrooiaanvrage ingediend worden. De geldigheidsduur van het Gebrauchsmuster bedraagt maximaal 10 jaar.

Ga naar pagina: (1) (2) (3):